GE6663 WEEK 11 & 12 LESSONS: PART II

Minggu ke-11 kita sudah membincangkan tentang usabiliti atau kebolehgunaan sesuatu produk yang dibangunkan. Penilaian bukan Kebolehgunaan. Ujian kebolehgunaan adalah sangat penting dilaksanakan setiap fasa dalam proses reka bentuk dan pembangunan produk agar penambahbaikan terus dilakukan mengikut fasa. Sekurang-kurangnya dilakukan di peringkat awal, pertengahan dan akhir. Atau setidak-tidaknya dilakukan dua kali di pertengahan dan akhir pembangunan dan paling-paling tidak pun dilakukan di akhir pembangunan awal yang mana sekiranya ralat kritikal dijumpai masih ada masa untuk membaikinya dan ujian kebolehgunaan kedua boleh dilaksanakan segera untuk mengenal pasti semua kekurangan dan ralat sudah dibaiki dan diatasi serta diselesaikan masalah dan kekurangan yang ada sebelum memulakan fasa baharu iaitu fasa penilaian.

Fasa Penilaian Produk adalah satu fasa yang tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian dan keselamatan produk untuk kegunaan pengguna sebenar dalam persekitaran pembelajaran sebenar. Justeru dalam fasa ini penggunaan atau implementasi produk ini diukur, diperiksa dan dinilai kegunaan dan kesesuaiannya terhadap perkara-perkara tertentu. Perkara-perkara tertentu ini meliputi komponen afektif, psikomotor, kognitif dan sosial pengguna akhir.

Terdapat banyak instrumen atau alat ukur yang boleh digunakan untuk mengukur empat perkara yang disebut tadi. Antaranya yang sangat lama digunakan sejak abad ke-20 ialah instrumen TAM atau Technology Acceptance Model bagi mengukur penerimaan produk teknologi yang dibangunkan.

Model TAM bagi mengukur Tanggapan Kebergunaan dan Tanggapan Mudah Guna Terhadap Sikap-Niat-Penggunaan Sebenar Produk Teknologi Yang dibangunkan
Sumber: Davis1989
Model UTAUT bagi mengukur penerimaan dan penggunaan produk teknologi yang dibangunkan
Sumber: Venkatesh 2003

Selain model-model yang banyak digunakan untuk menilai produk pembelajaran kita, pembolehubah2 ubah dalam ujian kebolehgunaan yang digunakan untuk menguji kebolehgunaan dalam fasa tersebut boleh juga digunakan sebagai kriteria pengukuran kegunaan produk untuk pembelajaran topik atau subjek tertentu yang dibangunkan. Sesi bersemuka di ZOOM pagi Jumaat nanti akan memberi peluang anda bersoal-jawab dengan lebih terperinci mengenai perkara-perkara yang dibincangkan di sini.

Kerangka Kajian Rosnah Ahmad Zain (2017)
Model Reka Bentuk dan Pembangunan dengan Model ID Embedded dalam Fasa Reka Bentuk (Din 2020, 2021, 2017, 2014. 2010)
Model Reka Bentuk dan Pembangunan yang diubahsuai dari Model RekaBangun SPP (Din 2015. 2016, 2020, 2021)

•Din, R. (2001). Pembangunan sistem SidangKom untuk komunikasi perantaraan komputer. (Unpublished master thesis). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

•Din, R. (2006). Pembangunan sistem e-Bincang dalam rangkaian jauh. Technical Report. Bangi, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.

•Din, R. (2010). Development and validation of an integrated meaningful hybrid e-training (I-MeT) for computer science (Unpublished doctoral thesis). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

•Din, R. (2014). Pembinaan dan permodelan sistem pengajaran. Bangi, Malaysia: Penerbit UKM.

•Din, R. (2016). Notes from the chief editor on designing personalized learning. Journal of Personalize Learning. 2(1), i-iii.

•Din, R. (2017a). Universal design & agile development model for meaningful learning. Poster session presented at the Innovation Day, Bangi, Malaysia.

•Din, R. (2017b). Pembinaan dan Permodelan Sistem Pengajaran. Bangi, Malaysia: Penerbit UKM.

•Din, R., Othman, N., Murat, N. C., Alias, M. H., & Nasir, M. K. M. (2017a, November). Formative to summative in one go.  Paper presented at the Redesigning Assessment Holistic Learning Conference, Petaling Jaya, Malaysia.

•Din, R., Othman, N., Murat, N. C., Alias, M. H., & Nasir, M. K. M. (2017b, November). Reflection in a blog: Scaffolding to formative and summative assessment. Paper presented at the Redesigning Assessment Holistic Learning Conference, Petaling Jaya, Malaysia.

•Din, R., Othman, N., Nasir, M. K. M., Che, N. M., & Alias, M. H. (2018, July). Universal design & agile development model for meaningful learning with embedded values. Poster session at the e-Learning Carnival & Conference, Durian Tunggal, Malaysia

Posted in Curriculum | Leave a comment

GE6663 WEEK 11 TESTING & EVALUATION PART I

Nota ini dalam bahasa Inggeris. Walaupun bahasa pengantar kita di UKM adalah BM, saya buatkan ppt dalam BI untuk memudahkan pelajar foreigner jika ingin merujuk sumber dengan menggunakan kata kunci yang diperoleh dari ppt BI ini. Penjelasan saya masih dalam BM.

Tajuk minggu ke-11 & 12 yang diberikan kepada saya adalah berkaitan Ujian dan Penilaian dalam Pembangunan produk pendidikan. Untuk Bahagian Pertama minggu ke-11 saya akan menjelaskan dahulu tentang perbezaan Ujian Kebolehgunaan dan Penilaian Produk Pendidikan. Kemudian saya akan memberi fokus kepada Ujian atau Testing dalam Pembangunan Produk Pendidikan. Terdapat berbagai jenis pengujian dalam pembangunan produk. Ada ujian unit, ujian teknikal, ujian muatan, ujian kebolehgunaan dan sebagainya. Pelajaran minggu ke-11 akan memberi fokus kepada ujian kebolehgunaan sahaja.

Untuk maklumat lanjut tentang metodologi pembinaan dan dan permodelan produk pendidikan anda boleh merujuk dari luar negara buku evergreen khususnya buku Pressman 2001 yang sudah digunakan sejak lebih dua dekad yang lalu dalam kursus-kursus Software Engineering dan System Design and Development. Untuk huraian yang lebih mudah dan ringkas menjurus kepada keperluan kajian pascasiswazah sahaja, anda boleh merujuk buku tempatan acuan tempatan karangan Din 2017a dan 2017b seperti dalam rajah berikut yang boleh didapati di Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM, di Penerbit UKM atau di Shopee .

https://shopee.com.my/Pembinaan-dan-Pemodelan-Sistem-Pengajaran.-i.56129975.8236154682
https://shopee.com.my/Asas-Pendidikan-dan-Kejurulatihan-ICT.-i.56129975.3383769762
Definisi Kebolehgunaan Produk/Perisian/Modul/Sistem dan yang seumpamanya

Usability test atau dalam bahasa Melayunya ujian kebolehgunaan bertujuan untuk membolehkan pembangun produk atau penyelidik yang membuat penyelidikan mengenai reka bentuk dan pembangunan produk pendidikan khususnya, mengenal pasti komponen/fungsian/bahagian tertentu dalam produk yang dibangunkan yang menghadapi masalah di mana pengguna akhir terpaksa bertungkus-lumus berfikir dan menyelesaikan masalah yang berkaitan bagi membolehkannya memanfaatkan komponen/fungsian/bahagian tersebut. Ini termasuk bahagian persembahan isi kandungan, bahagian pentaksiran, bahagian aktiviti pengukuhan, bahagian setting serta antara muka dan seumpamanya.

Matlamat melaksanakan ujian kebolehgunaan adalah untuk memahami bagaimana pengguna akhir yang sebenar nanti menggunakan produk pendidikan yang dibangunkan oleh pengkaji. Ia bertujuan untuk melihat bagaimana pengguna sebenar memahami dan berinteraksi dengan produk yang dibangunkan. Ini bertujuan bagi menambahbaik produk tersebut berdasarkan dapatan ujian yang dilaksanakan.

Jadi tujuan utama ujian kebolehgunaan adalah untuk menambahbaik reka bentuk sesuatu produk. Dalam sesebuah ujian kebolehgunaan yang biasa dilaksanakan, pengguna sebenar cuba mencapai tujuan sesuatu tugasan yang diberi menggunakan produk yang diuji dalam situasi dan persekitaran yang terkawal. Pada masa ini, penyelidik, pemegang taruh dan ahli kumpulan pembangun produk akan mencerap, memerhati, mendengar, mengumpulkan data dan membuat catatan.

Ujian kebolehgunaan menggunakan pengguna sebenar dan klien sebenar bagi menyelesaikan dan melaksanakan tugasan sebenar. Oleh itu, data prestasi sebenar seperti tempoh masa melaksanakan sesuatu tugas, kadar ralat dan kejayaan melaksanakan tugasan boleh diperoleh daripada ujian seperti ini. Kepayahan yang dialami oleh pengguna dalam menyelesaikan masalah tertentu menggunakan produk kajian juga merupakan satu pemerhatian dan pengalaman berharga yang diperoleh daripada perlaksanaan ujian ini. Proses pencerapan ini memberi memberi pereka dan pembangun produk satu pengalaman yang dapat membina empati terhadap pengguna justeru membantu mereka memikirkan reka bentuk alternatif yang dapat menyokong tugasan dan aliran kerja yang lebih baik.

Lapan dari lebih dari 30 Faktor Kebolehgunaan

Terdapat sangat banyak faktor kebolehgunaan yang perlu dan boleh dinilai berkait dengan keupayaannya mencapai tujuan dengan memberi kepuasan kepada pengguna akhir dari berbagai aspek. Antaranya adalah 8 faktor sepertimana yang tertera di atas. Akses kepada produk kepadanya yang bukan disebabkan oleh faktor luaran seperti Internet dan seumpamanya adalah faktor pertama yang perlu dilihat dari aspek kebolehgunaan. Jika aspek ini sudah tidak menjadi isu selepas ujian teknikal, ia tidak perlu dimasukkan atau boleh juga dimasukkan untuk kepastian dalam ujian kebolehgunaan.Ini kerana jika akses yang tidak baik maka pengguna tidak dapat mencapai produk tersebut. Tanpa capaian kepada produk maka kebolehgunaannya turut diragui.

Kemudahgunaan merupakan faktor yang memudahkan pengguna mengeksplorasi sendiri produk dan dapat mengendalikan produk serta mengemudikannya dengan memanfaatkan produk tersebut. Mudah-belajar adalah aspek produk yang memudahkan pelajar menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh produk dengan mudah. Mudah-ingatan pula adalah ciri-ciri yang membolehkan atau memudahkan pengguna mengingat apa dan bagaimana menggunakan produk dan ingatan mengenainya tekal dan kekal lama dalam ingatannya. Ini kerana teori pembelajaran yang digunakan oleh pereka pruduk yang menjurus ke arah itu. Kesesuaian fungsi adalah ciri funsi yang diperlukan oleh pengguna bagi produk seperti yang dibangunkan dan ia tersedia untuk produk yang dibangunkan itu. Pengenalan fungsi adalah ciri yang memberi maklumat kepada pengguna tentang kewujudan fungsi tersebut manakala Keselamatan adalah ciri penting yang membolehkan pengguna menggunakan sistem dengan selamat secara relatifnya dan mengatasi/menyelesaikan ralat jika ada. Satu lagi ciri yang agak penting tentang kebolehgunaan produk adalah respon pengguna yang menunjukkan samada dia suka atau tidak terhadap produk yang sedang diuji. Ciri ini walaubagaimanapun adalah subjektif.

Terdapat banyak lagi faktor kebolehgunaan yang boleh diuji terhadap sesuatu produk yang baharu dibangunkan. Umumnya membuat sesuatu produk itu boleh digunakan bukan sahaja berkaitan dengan membuatkannya mudah digunakan tetapi ia juga melibatkan 5 ciri penting yang harus ada dalam sesuatu produk yang berguna dan boleh digunakan setelah direka bentuk dengan teliti dan dibangunkan mengikut spesifikasi keperluan produk. Lima ciri tersebut adalah pertamanya adalah keberkesanan produk itu sepertimana tujuan ia direka bentuk dan dibangunkan sehingga pengguna dapat mencapai matlamat mereka menggunakannya. Keduanya ialah efisiensi yang tidak boleh disamakan dengan keberkesanan. Ia berkaitan dengan kelajuan. Misalnya jumlah langkah yang perlu dibuat untuk mencapai sesuatu objektif. Melabel butang dengan tepat merupakan salah satu ciri yang dapat meningkatkan efisiensi produk. Yang ketiga ialah penglibatan di mana ia berlaku tatkala pengguna merasa seronok dan berpuas hati menggunakan produk yang direka dengan baik visual dan audionya dengan navigasi mudah tanpa menemui ralat atau typo. Ciri keempat berkaitan dengan ralat di mana produk yang baik bukan sahaja memudahkan navigasi tetapi menggunakan bahasa yang baik dan maklumbalas serta aksi yang konsisten dan tepat terhadap aktiviti yang dilakukan oleh pengguna. Akhir sekali adalah kebolehgunaan seperti yang dijelaskan tadi.

Ujian kebolehgunaan bukan penilaian yang selalu dibuat di akhir pembangunan untuk menilai produk yang selesai dibangunkan. Kadangkala untuk menjimatkan masa dan kos pengkaji sering meninggalkan proses ini dan menjadikan persoalan dan isu yang harus diselesaikan dalam peringkat awal, pertengahan dan akhir rela bentuk dan pembangunan ini sebagai persoalan yang ditanya terhadap persepsi pengguna di akhir pembangunan. Kadangkala soalan ditanya oleh pembangun yang merupakan guru kepada pengguna. Jawapan yang jujur sukar diperoleh dengan terperinci untuk menambahbaik produk atau memastikan produk dapat dibangunkan dengan baik kerana pada masa ini produk sudah selesai dibangunkan dan untuk menambahbaik dalam waktu penyenggaraan selepas pembangunan akan memakan belanja yang lebih daripada separuh kos pembangunan itu sendiri.

Posted in Curriculum | Leave a comment

PhD Rosnah Ahmad Zain: DDR Type I

Kak Ros adalah contoh pelajar yang konsisten dan istiqomah, baik hati dan tinggi budi bahasanya. Nampak progresnya slow and steady namun sentiasa ada kemajuan walaupun komitmennya yang tinggi dengan urusan di tempat kerjanya di IPGI Bangi. Walaupun sudah pencen dan sibuk menguruskan keluarga termasuk anak2 yang sudah berkeluarga sendiri beliau terus istiqomah walaupun sudah berpencen tetap ke penghujungnya untuk menggenggam sebuah ijazah PhD pada tahun 2018. Tahniah dan selamat Maju Jaya moga perkongsian tesis Kak Ros ini membuahkan ilmu yang bermanfaat di dunia yg sementara ini sehingga ke kampung akkhirat yg kekal abadi. Aameen.

Posted in Curriculum | Leave a comment

PhD Thesis Zaher Atwa: Product Evaluation Study

Zaher graduated in 2017 and now attached to the Ministry of Education in Palestine. He was a kind, independent, diligent and hardworking researcher who constantly adheres to whatever needs to be done – never once doubt suggestions given. Nevertheless, if he think there is a better way to solve a problem, he is brave and confident enough to suggest, discuss and pursue. I remember telling him that doing experiment to test whether or not his product is effective or not is NOT a DDR way of ensuring good product outcome. We ensure it with strict processes during analysis, design, development that follows a rigorous usability test before evaluation. He insisted to do the experiment. At last we meet in between. I let him do the experimental method focusing only on evaluation and need not mention processes of developing the products nor associating it to a DDR study. A good quality of a PG. May Allah give you abundance of goodness and we pray for our beloved Palestine with you!

Posted in Curriculum | Leave a comment

INTEGRASI NILAI DAN TEKNOLOGI DALAM PdPc/PdPR STEM

Bahan dari Perkongsian 10-11am pada 25.5.2021 oleh Rosseni Din
Posted in Curriculum | Leave a comment

Bahan Pembelajaran Sinkroni GE6543 TMK Dalam Pendidikan

Bahan-bahan rujukan untuk Reka Bentuk dan Pembangunan Media Pembelajaran
Posted in Curriculum | 3 Comments

Penilaian dalam Pembangunan Media

Posted in Curriculum | Leave a comment

LATIHAN PEDAGOGI STEM FASA 1

Kelab STEM ExxonMobil-UKM: ToT Norma Baru
3hb Ogos 2010
Bahagian Teknologi Pendidikan, Marang, Terengganu


photo_2020-08-03_15-28-32_wit unknown variable
Artikel Jurnal:
The_Generation_Z_Readiness_for_Industrial_Revolution
Syuhada, Y. & Din, R. The Generation Z Readiness for Industrial Revolution 4.0. Creative Education 10(12)

Nota Ceramah:
Pembelajaran STEM dalam Jaringan Internet utk STEM 2020 4pm

Posted in Curriculum | Leave a comment

GGGE 6543: Kuliah Minggu Ke-7 Teknologi dalam Pendidikan

Week 7 – DDRM

Posted in Curriculum | Leave a comment

WordPress Pelantar Pembelajaran Maya

Tajuk ini diberitakan oleh Nurul Shahamah Abdul Razak bersama Jurufoto Mohd Noor Mohd Amin dalam ruangan Infiniti-Inovasi-Sains-Gajet dalam surat khabar Kosmo! Rabu 26 September 2018 
infiniti 26 sept – wordpress (1)

Posted in Curriculum | Leave a comment