2nd International Conference on the Light of Sciences


Values-UDin-RiN-2018 final2 – PPT presentation

1c-executive-summary-pppm-2015-2025 – Malaysian HE Blueprint Executive Summary

Advertisements
Posted in Curriculum | Leave a comment

Digital Media

Posted in Curriculum | Leave a comment

21st Century Post-Secondary Education

cover21st
1- PresentationTraining 1 LO2 Rosseni 21st Century Post-Secondary Education 6.8.2018
1b-Training1 Rosseni reference to BluePrint2015-2025

Training3 and Workshop3: Educational Technology MOOC
https://www.openlearning.com/courses/ge2153-educationaltechnology?inCohort=courses/ge2153-educationaltechnology/cohorts/classof2014
Training3 and Workshop4: WordPress MOOC
https://www.openlearning.com/courses/learn-wordpress/HomePage

cover T5
2- Training5 Rosseni – UDL-ED-IE final 8.8.18

cover T9
3- Training9 Rosseni – LO-LAc-LAs
3b-evaluation rubric for video project ge2153-2017
3c-poster RUBRIC 20173d-PITCHING RUBRIC 2017
3d-PITCHING RUBRIC 2017

Posted in Curriculum | Leave a comment

Wacana Pendidikan diPeribadikan 6/2018

wacana6 pic
wacana6 pic2slaid wacana62018 modelID-UDin-kerangkamodelkajian.pptx

Posted in Curriculum | Leave a comment

Wacana Pendidikan diPeribadikan Bil 3/2018


Penilaian Inovasi

Posted in e-Training | Leave a comment

PROSES PENILAIAN MEDIA Rosseni Week 8 – ringkas

Posted in Curriculum | Leave a comment

Penilaian Tugasan

TUGASAN GA2123 DAN PEMARKAHAN2

Posted in Curriculum | Leave a comment

Penilaian Video

RUBRIK PEMARKAHAN PROJEK VIDEO BERKUMPULAN

Posted in Curriculum | Leave a comment

Elak lemas dalam air terjun, uji dan uji …

transformation of UDiD from UDL and SPPIV later 10.10.17

Model asal untuk reka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan dari siri-siri penyelidikan dari 2001-2017  adalah menggunakan model reka bentuk Universal (Din 2016) yang terangkum dalam Model Reka Bentuk dan Pembangunan Sistem Pengajaran dan Pembelajaran ke-IV (Din 2014, 2017).  Model  RekaBangun SPP IV ini terjelma dari evolusi Model Pembangunan (Din 2001), Model Reka Bentuk dan Pembangunan Sistem Pengajaran dan Pembelajaran dengan singkatan RekaBangunSPP (Din 2004), Model RekaBangunSPP II (Din 2006) dan Model RekaBangunSPP IV (Din 2014, 2017).

Model Universal Design & Agile Development (UDiD)  ialah model komprehensif untuk reka bentuk, pembangunan serta pelaksanaan sebarang aplikasi atau sistem pengajaran dan pembelajaran imersif maya menggunakan reka bentuk keterlibatan dan kaedah kesahan triangulasi iteratif.  Di tengah-tengah pusaran model ialah hasil pembelajaran yang ditentukan melalui pentaksiran. Lapis pusaran dalaman ialah model asal Universal Design for Learning (Din 2016).  Lapis pusaran luaran mewakili fasa-fasa yang terlibat dengan ujian dan kesahan pelbagai aplikasi, sistem dan produk pendidikan untuk menghasilkan model transformasi UDiD. Model UdiD dibina untuk membimbing pereka dan pembangun novis daripada lemas dalam air terjun menggunakan model konventional dan model non-iteratif seperti Model Air Terjun dan Model ADDIE yang asal. Model UDiD melibatkan pemegang taruh dalam semua fasa dan peringkat reka bentuk yang menyokong eksplorasi dan perubahan idea selagi proses kekal dengan hasil pembelajaran atau produk yang telah ditentukan dan dipersetujui bersama sejak awal.
UDiD with without titlemodel.jpg

UDiD CC

Kaedah reka bentuk dan pembangunan ini telah diuji dan dimodelkan terhadap lebih dari 12 produk dan 15 alat uji atau alat ukur bagi memastikan kualiti produk tidak diketepikan dalam transformasi memperoleh penyelesaian yang luwes.  Sebahagian besar daripada instumen kajian yang digunakan dalam menentukan kesahan dan kebolehpercayaan hasil pembelajaran dan kebolehgunaan produk yang dihasilkan menggunakan Model UDL, RekaBangunSPP IV dan Model UDiD boleh diperoleh daripada Tesis Rosseni Din 2001.  Asas untuk kesemua pembangunan produk ini adalah hasil pembelajaran yang disejajarkan dengan pentaksiran proses pembelajaran yang kesemuanya dilaksanakan dalam proses reka bentuk pembelajaran.  UDiD menggunakan reka bentuk universal yang mengambil kira kepelbagaian pelajar melalui penghasilan media dan produk pembelajaran berasaskan multimedia melalui pelbagai pelantar.

UDL model 2.jpg
UDL is license under CCL
Antara produk awal yang masih dalam proses ujian formatif dan pembangunan pengalaman imersif yang dihasilkan pengkaji dalam kajian-kajian lepas adalah seperti berikut:
produk RD.GIF

Selain produk sebagai pensyarah dan penyelia, terdapat beberapa produk yang dihasilkan bersama Bahagian Sokongan Akademik dan Perkhidmatan ICT di Pusat Teknologi Maklumat UKM setelah berbengkel mengenai ID dan UDL.  Antara product yang telah dihasilkan:
4QRPTM

Sebagai usaha meneruskan kesinambungan model reka bentuk dan pembangunan acuan Malaysia ini, produk-produk kajian hasil seliaan dan pengajaran kursus GE6663 Pengajaran Pembelajaran Bantuan Komputer dan GE6543 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan telah menghasilkan beberapa produk antaranya seperti berikut.

 

Untuk memperoleh produk yang benar-benar berkualiti, kawalan perlu dilaksanakan dan dikuatkuasa sejak dari fasa awal lagi.  Kajian taksiran masalah atau feasibility mahupun apa yang dipanggil sebagai kajian kesauran dilaksanakan untuk mengelakkan kita reinvent the wheel, buat produk yang tak diperlukan oleh pelbagai sebab.  Selepas itu fasa analisis dilaksanakan dan spesifikasi keperluan pengguna dihasilkan untuk mereka bentuk, membangunkan dan menguji produk baru yang dihasilkan.  Berikut adalah beberapa instumen yang digunakan dalam fasa pembangunan sistem.

Malam hitam gelap pekat semakin cerah.  Begitulah kekusutan kita yang semakin menebal kian lama jika dirungkai secara tersusun pasti kembali tenang.  Model UDiD pun begitu.  UDiD memudahkan dan mencepatkan proses bagi pembinaan aplikasi kecil dan mudah.  UDiD bukan sahaja menyediakan asas untuk reka bentuk dan pembangunan bahan bantu pengajar, ia juga menyediakan instrumen untuk pelbagai tahap khususnya pembangunan, pengujian, implementasi dan pengumpulan data.  UDiD ada sistem pemantauan 360 darjah dari pelbagai stake holders memerhati agar kita tidak lemas terjatuh apabila menggunakan model yang tak membenarkan kita patah balik apabila keadaan mencemaskan dan tidak menyediakan ujian-ujian yang komprehensif untuk memastikan produk mendapat clearance sebelum penilaian dan kajian impak dilaksanakan dan segala kos, masa dan tenaga hangus apabila penilaian gagal kerana produk belum mantap.

Antara instrumen yang disediakan adalah pelbagai instrumen pengujian kebolehgunaan, heuristik dan semakan pakar dll pemegang taruh untuk (i) Fasa Pembangunan, intrumen untuk proses pembelajaran  (ii) Fasa Implementasi serta instrumen untuk penilaian impak pembelajaran melalui produk yang dihasilkan dalam (iii) Fasa Penilaian, Kajian Impak, Penyenggaraan dan Permodelan.

development.png
Instrumen untuk Fasa Pembangunan

implementation.pngInstrumen untuk Fasa Implementasi

evaluation.png
Fasa Penilaian, Kajian Impak dan Permodelan

Semoga perkongsian ini dapat memberi ilmu yang bermanafaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita bersama.

~Rosseni

 

Posted in Curriculum | Leave a comment

Posted in Curriculum | Leave a comment