Elak lemas dalam air terjun, uji dan uji …

transformation of UDiD from UDL and SPPIV later 10.10.17

Model asal untuk reka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan dari siri-siri penyelidikan dari 2001-2017  adalah menggunakan model reka bentuk Universal (Din 2016) yang terangkum dalam Model Reka Bentuk dan Pembangunan Sistem Pengajaran dan Pembelajaran ke-IV (Din 2014, 2017).  Model  RekaBangun SPP IV ini terjelma dari evolusi Model Pembangunan (Din 2001), Model Reka Bentuk dan Pembangunan Sistem Pengajaran dan Pembelajaran dengan singkatan RekaBangunSPP (Din 2004), Model RekaBangunSPP II (Din 2006) dan Model RekaBangunSPP IV (Din 2014, 2017).

Model Universal Design & Agile Development (UDiD)  ialah model komprehensif untuk reka bentuk, pembangunan serta pelaksanaan sebarang aplikasi atau sistem pengajaran dan pembelajaran imersif maya menggunakan reka bentuk keterlibatan dan kaedah kesahan triangulasi iteratif.  Di tengah-tengah pusaran model ialah hasil pembelajaran yang ditentukan melalui pentaksiran. Lapis pusaran dalaman ialah model asal Universal Design for Learning (Din 2016).  Lapis pusaran luaran mewakili fasa-fasa yang terlibat dengan ujian dan kesahan pelbagai aplikasi, sistem dan produk pendidikan untuk menghasilkan model transformasi UDiD. Model UdiD dibina untuk membimbing pereka dan pembangun novis daripada lemas dalam air terjun menggunakan model konventional dan model non-iteratif seperti Model Air Terjun dan Model ADDIE yang asal. Model UDiD melibatkan pemegang taruh dalam semua fasa dan peringkat reka bentuk yang menyokong eksplorasi dan perubahan idea selagi proses kekal dengan hasil pembelajaran atau produk yang telah ditentukan dan dipersetujui bersama sejak awal.
UDiD with without titlemodel.jpg

UDiD CC

Kaedah reka bentuk dan pembangunan ini telah diuji dan dimodelkan terhadap lebih dari 12 produk dan 15 alat uji atau alat ukur bagi memastikan kualiti produk tidak diketepikan dalam transformasi memperoleh penyelesaian yang luwes.  Sebahagian besar daripada instumen kajian yang digunakan dalam menentukan kesahan dan kebolehpercayaan hasil pembelajaran dan kebolehgunaan produk yang dihasilkan menggunakan Model UDL, RekaBangunSPP IV dan Model UDiD boleh diperoleh daripada Tesis Rosseni Din 2001.  Asas untuk kesemua pembangunan produk ini adalah hasil pembelajaran yang disejajarkan dengan pentaksiran proses pembelajaran yang kesemuanya dilaksanakan dalam proses reka bentuk pembelajaran.  UDiD menggunakan reka bentuk universal yang mengambil kira kepelbagaian pelajar melalui penghasilan media dan produk pembelajaran berasaskan multimedia melalui pelbagai pelantar.

UDL model 2.jpg
UDL is license under CCL
Antara produk awal yang masih dalam proses ujian formatif dan pembangunan pengalaman imersif yang dihasilkan pengkaji dalam kajian-kajian lepas adalah seperti berikut:
produk RD.GIF

Selain produk sebagai pensyarah dan penyelia, terdapat beberapa produk yang dihasilkan bersama Bahagian Sokongan Akademik dan Perkhidmatan ICT di Pusat Teknologi Maklumat UKM setelah berbengkel mengenai ID dan UDL.  Antara product yang telah dihasilkan:
4QRPTM

Sebagai usaha meneruskan kesinambungan model reka bentuk dan pembangunan acuan Malaysia ini, produk-produk kajian hasil seliaan dan pengajaran kursus GE6663 Pengajaran Pembelajaran Bantuan Komputer dan GE6543 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan telah menghasilkan beberapa produk antaranya seperti berikut.

 

Untuk memperoleh produk yang benar-benar berkualiti, kawalan perlu dilaksanakan dan dikuatkuasa sejak dari fasa awal lagi.  Kajian taksiran masalah atau feasibility mahupun apa yang dipanggil sebagai kajian kesauran dilaksanakan untuk mengelakkan kita reinvent the wheel, buat produk yang tak diperlukan oleh pelbagai sebab.  Selepas itu fasa analisis dilaksanakan dan spesifikasi keperluan pengguna dihasilkan untuk mereka bentuk, membangunkan dan menguji produk baru yang dihasilkan.  Berikut adalah beberapa instumen yang digunakan dalam fasa pembangunan sistem.

Malam hitam gelap pekat semakin cerah.  Begitulah kekusutan kita yang semakin menebal kian lama jika dirungkai secara tersusun pasti kembali tenang.  Model UDiD pun begitu.  UDiD memudahkan dan mencepatkan proses bagi pembinaan aplikasi kecil dan mudah.  UDiD bukan sahaja menyediakan asas untuk reka bentuk dan pembangunan bahan bantu pengajar, ia juga menyediakan instrumen untuk pelbagai tahap khususnya pembangunan, pengujian, implementasi dan pengumpulan data.  UDiD ada sistem pemantauan 360 darjah dari pelbagai stake holders memerhati agar kita tidak lemas terjatuh apabila menggunakan model yang tak membenarkan kita patah balik apabila keadaan mencemaskan dan tidak menyediakan ujian-ujian yang komprehensif untuk memastikan produk mendapat clearance sebelum penilaian dan kajian impak dilaksanakan dan segala kos, masa dan tenaga hangus apabila penilaian gagal kerana produk belum mantap.

Antara instrumen yang disediakan adalah pelbagai instrumen pengujian kebolehgunaan, heuristik dan semakan pakar dll pemegang taruh untuk (i) Fasa Pembangunan, intrumen untuk proses pembelajaran  (ii) Fasa Implementasi serta instrumen untuk penilaian impak pembelajaran melalui produk yang dihasilkan dalam (iii) Fasa Penilaian, Kajian Impak, Penyenggaraan dan Permodelan.

development.png
Instrumen untuk Fasa Pembangunan

implementation.pngInstrumen untuk Fasa Implementasi

evaluation.png
Fasa Penilaian, Kajian Impak dan Permodelan

Semoga perkongsian ini dapat memberi ilmu yang bermanafaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita bersama.

~Rosseni

 

Advertisements
Posted in Curriculum | Leave a comment

Posted in Curriculum | Leave a comment

MOOC ASAS 1 & 2

Tempat: Bilik Mesyuarat FSSK, UKM
Tarikh  : 10.3.2017 (Jumaat 11-12:30pm)


1.    Bengkel pembangunan MOOC 2016-PPTP2016-2017 Part 1 Mooc Asas PPTP
 2.   Kursus MOOC Asas Part II FSSK-10.3.17-ID-RD

Posted in Curriculum | Leave a comment

GE2153 Educational Technology

Venue: GM4
Lecture Week 1 & Week 2 Materials

1-ge2153-educational-ttechnology-2-0-upated-rd-20-2-2016
2-evaluation-rubric-for-video-project-ge2153-2017
3-ge2153-lecture-week-2-id1-20-1-17
4-topic-lo-activity-week-2
proformage2153

Posted in Curriculum | Leave a comment

Kursus P&P IPT: Instructional Design

Program:  Pengajaran & Pembelajaran di IPT
Venue:      Aras 6, Bilik Latihan 2, Kolej Keris Mas
Hand0ut: ppa-id-14-2-2017

ppa17

Thank you for sharing and learning together, all the best in your career at UKM and the hereafter.
id-ppa-2017

Rosseni

 

Posted in Curriculum | Leave a comment

Ucaptama Teknologi & Risale-i Nur dalam Pendidikan

poster-sprin

cover-ppt-sprin17-keynote

sprin2017-teknologi-dan-ran-final-for-presentation

Posted in Curriculum | Leave a comment

Bengkel Laman Perniagaan

Tajuk:        Bengkel Pembangunan Laman Perniagaan Menggunakan WordPress
Tempat:    Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Baharu, Johor
Anjuran:   UKM dengan Kerjasama Menteri Besar Johor dan PPK
Cheatsheet Project: cheatsheetwp
jom-daftar-wp

Posted in Curriculum | Leave a comment

MOOC TRAINING @ UPM

Bengkel 1: 15 & 16 NOV 2016
Tempat:    Dewan OSH, Pejabat Pengurusan Keselamatan n Kesihatan Pekerjaan
Universiti Putra Malaysia
Tajuk     :   Assessment in MOOC

 

Posted in Curriculum | Leave a comment

Instructional Design for Teaching & Learning in Higher Education

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

ID-ppaDate:     28th Jan 2016
Venue:  Bilik Latihan 1, Kolej Kris Mas, UKM
Notes:  PPA-ID-11.6.2016 2

View original post

Posted in Curriculum | 1 Comment

GE6663: Rumusan Penilaian dalam Kajian Reka Bentuk & Pembangunan

Rumusan Bab 1 & 2 dari Buku PPSP:
buku rosseni PPSP
Model Sistem Pengajaran atau lebih dikenali dengan ID Model adalah penting dalam pembangunan media pembelajaran.  Model ini menyediakan perancangan dari aspek teori dan strategi untuk proses pembangunan seterusnya.

Model Pembangunan Sistem P&P diperlukan sebagai landasan dan panduan dalam pembinaan media pembelajaran.  Model RekaBangun SPP 1V iaitu singkatan untuk Model Reka Bentuk dan Pembangunan Ssistem Pengajaran dan Pembelajaran Versi Ke-4  merupakan satu model pembangunan sistem yang menggabungkan model ID dan model kejuruteraan sistem bagi menghasilkan media pembelajaran berlandaskan satu sahaja model pembangunan sistem.

Model Reka Bentuk dan Pembangunan Sistem Mengandungi sekurang-kurangnya 3 Fasa iaitu Analisis, Pembangunan dan Penilaian.  Model generik ADDIE mengandungi 5 fasa manakala model gabungan model ID dan kejuruteraan sistem seperti Model SPP IV mengandungi 6 fasa.  PErhatikan bahawa pengujian dan penilaian dilaksanakan secara formatif dalam semua peringkat.

Fokus rumusan ini adalah pada peringkat-peringkat penilaian di akhir Fasa Pembangunan.  Terdapat dua peringkat penilaian (a) penilaian pakar di akhir fasa pembangunan dan (b) penilaian pengguna di akhir fasa penilaian.

Selepas fasa pembangunan, pelbagai ujian dilaksanakan khususnya  ujian pakar.  Antaranya ialah ujian pakar bagi memastikan semua perkara yang dirancang dalam fasa pembangunan dilaksanakan.  Dalam penilaian pakar ini, biasanya satu senarai semak disediakan untuk penilai pakar menilai produk  dari aspek (1) pedagogi, (2) kosmetik (3) teori dan (4) fungsi.

Seterusnya selepas fasa pembangunan, ujian heuristik dilaksanakan oleh penilai pakar dalam bidang pembangunan sistem.  Antara aspek heuristik yang dinilai adalah (1) Status visibiliti sistem (2) Padanan sistem dengan situasi sebenar (3) Keluwesan dan kawalan pengguna (4) Piawaian dan konsistensi (5) Kawalan Ralat (6) Pengecaman (7) Aspek mudah guna (8) Reka bentuk minimalis dan estetika (9) Sokongan pengguna (10) Dokumentasi dan Bantuan Pengguna (11) Interaktiviti (12) Reka Bentuk Mesej (13) Reka Bentuk Pembelajaran (14) Pentaksiran (15) Integrasi Media (16) Sumber Sokongan (17) Alat/pautan Sokongan (18) Pengurusan Pembelajaran (19) Maklum balas dan (20) Kandungan.

Ujian sumatif rintis merupakan ujian kebolehgunaan peringkat pertama yang dilaksanakan di akhir fasa pembangunan sebagai kajian rintis bagi Fasas Pelaksanaan dalam situasi bilik darjah sebenar.  Dalam fasa sumatif rintis atau kebolehgunaan peringkat pertama ini biasanya instrumen untuk Fasa Pelaksanaan sebenar turut dirintis.  Dapatan daripada ujian sumatif rintis atau ujian kebolehgunaan peringkat pertama ini akan menjadi input untuk penambahbaikan sebelum Fasa Pelaksanaan Kajian Penilaian Media Pembelajaran yang sebenar dilaksanakan.  Pada fasa ini, ujian kebolehgunaan peringkat kedua dilaksanakan.  Instrumen penilaian pengguna yang telah dimurnikan selepas penilaian rintis sumatif digunakan dalam fasa penilaian sebenar ini yang dinamakan juga sebagai penilaian sumatif atau penilaian kebolehgunaan.

modelsppiv.PNG

 

Posted in Curriculum | 2 Comments