Bengkel Laman Perniagaan

Tajuk:        Bengkel Pembangunan Laman Perniagaan Menggunakan WordPress
Tempat:    Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Baharu, Johor
Anjuran:   UKM dengan Kerjasama Menteri Besar Johor dan PPK
Cheatsheet Project: cheatsheetwp
jom-daftar-wp

Advertisements
Posted in Curriculum | Leave a comment

MOOC TRAINING @ UPM

Bengkel 1: 15 & 16 NOV 2016
Tempat:    Dewan OSH, Pejabat Pengurusan Keselamatan n Kesihatan Pekerjaan
Universiti Putra Malaysia
Tajuk     :   Assessment in MOOC

 

Posted in Curriculum | Leave a comment

Instructional Design for Teaching & Learning in Higher Education

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

ID-ppaDate:     28th Jan 2016
Venue:  Bilik Latihan 1, Kolej Kris Mas, UKM
Notes:  PPA-ID-11.6.2016 2

View original post

Posted in Curriculum | 1 Comment

GE6663: Rumusan Penilaian dalam Kajian Reka Bentuk & Pembangunan

Rumusan Bab 1 & 2 dari Buku PPSP:
buku rosseni PPSP
Model Sistem Pengajaran atau lebih dikenali dengan ID Model adalah penting dalam pembangunan media pembelajaran.  Model ini menyediakan perancangan dari aspek teori dan strategi untuk proses pembangunan seterusnya.

Model Pembangunan Sistem P&P diperlukan sebagai landasan dan panduan dalam pembinaan media pembelajaran.  Model RekaBangun SPP 1V iaitu singkatan untuk Model Reka Bentuk dan Pembangunan Ssistem Pengajaran dan Pembelajaran Versi Ke-4  merupakan satu model pembangunan sistem yang menggabungkan model ID dan model kejuruteraan sistem bagi menghasilkan media pembelajaran berlandaskan satu sahaja model pembangunan sistem.

Model Reka Bentuk dan Pembangunan Sistem Mengandungi sekurang-kurangnya 3 Fasa iaitu Analisis, Pembangunan dan Penilaian.  Model generik ADDIE mengandungi 5 fasa manakala model gabungan model ID dan kejuruteraan sistem seperti Model SPP IV mengandungi 6 fasa.  PErhatikan bahawa pengujian dan penilaian dilaksanakan secara formatif dalam semua peringkat.

Fokus rumusan ini adalah pada peringkat-peringkat penilaian di akhir Fasa Pembangunan.  Terdapat dua peringkat penilaian (a) penilaian pakar di akhir fasa pembangunan dan (b) penilaian pengguna di akhir fasa penilaian.

Selepas fasa pembangunan, pelbagai ujian dilaksanakan khususnya  ujian pakar.  Antaranya ialah ujian pakar bagi memastikan semua perkara yang dirancang dalam fasa pembangunan dilaksanakan.  Dalam penilaian pakar ini, biasanya satu senarai semak disediakan untuk penilai pakar menilai produk  dari aspek (1) pedagogi, (2) kosmetik (3) teori dan (4) fungsi.

Seterusnya selepas fasa pembangunan, ujian heuristik dilaksanakan oleh penilai pakar dalam bidang pembangunan sistem.  Antara aspek heuristik yang dinilai adalah (1) Status visibiliti sistem (2) Padanan sistem dengan situasi sebenar (3) Keluwesan dan kawalan pengguna (4) Piawaian dan konsistensi (5) Kawalan Ralat (6) Pengecaman (7) Aspek mudah guna (8) Reka bentuk minimalis dan estetika (9) Sokongan pengguna (10) Dokumentasi dan Bantuan Pengguna (11) Interaktiviti (12) Reka Bentuk Mesej (13) Reka Bentuk Pembelajaran (14) Pentaksiran (15) Integrasi Media (16) Sumber Sokongan (17) Alat/pautan Sokongan (18) Pengurusan Pembelajaran (19) Maklum balas dan (20) Kandungan.

Ujian sumatif rintis merupakan ujian kebolehgunaan peringkat pertama yang dilaksanakan di akhir fasa pembangunan sebagai kajian rintis bagi Fasas Pelaksanaan dalam situasi bilik darjah sebenar.  Dalam fasa sumatif rintis atau kebolehgunaan peringkat pertama ini biasanya instrumen untuk Fasa Pelaksanaan sebenar turut dirintis.  Dapatan daripada ujian sumatif rintis atau ujian kebolehgunaan peringkat pertama ini akan menjadi input untuk penambahbaikan sebelum Fasa Pelaksanaan Kajian Penilaian Media Pembelajaran yang sebenar dilaksanakan.  Pada fasa ini, ujian kebolehgunaan peringkat kedua dilaksanakan.  Instrumen penilaian pengguna yang telah dimurnikan selepas penilaian rintis sumatif digunakan dalam fasa penilaian sebenar ini yang dinamakan juga sebagai penilaian sumatif atau penilaian kebolehgunaan.

modelsppiv.PNG

 

Posted in Curriculum | 2 Comments

Wacana Pembelajaran DiPeribadikan

poster wacana 1-2016-pd-4.1.16

Image | Posted on by | Leave a comment

Reka Bentuk, Pembangunan, Pentaksiran dan Permodelan

Bedah Buku 2

Image | Posted on by | Leave a comment

GE6663: Ujian & Penilaian dalam Reka Bentuk Media Pembelajaran

Penerangan Tugasan:
Minggu Ke-12: Fahamkan mengenaii ujian heuristik oleh pakar reka bentuk pengajaran yang mana untuk kajian ini semua yang mengambil kursus ini rakan sekelas anda layak menjadi pakar untuk produk anda. Bahagikan kumpulan, setiap kumpulan buat item untuk konstruk yang ditugaskan dan serap semua soalan kepada intan untuk dikompilasikan.
Minggu ke-13: Baca Bab 1 dan 2 Buku Purple PPSP
Minggu Ke-14: Laksanakan pengumpulan data untuk produk masing-masing. Hantar laporan penilaian produk dalam ifolio.

RINGKASAN TUGASAN PENILAIAN:

 1. Tugasan Individu – replicate contoh instrumen penilaian pakar (HIJAU) yang diberi semasa minggu ke-12 untuk produk anda sendiri berdasarkan reka bentuk (1) pedagogi, (2) kosmetik (3) teori dan (4) fungsi.
 2. Tugasan Kumpulan – replicate contoh instrumen heuristik pakar (BIRU) yang diberi semasa minggu ke-12 untuk produk pembelajaran yang umum.
 3. Buat laporan ringkas penilaian produk 1 m/s:
  1. Tajuk Produk
  2. Pengenalan mengenai (i) pedagogi dan (ii) teori pembelajaran yang diterapkan, (iii) pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan antaramuka yang menarik, (iv) fungsi yang ada dalam produk anda untuk memenuhi keperluan teori dan pedagogi yang digunakan.  Nyatakan juga metodologi pembangunan atau/dan model ID yang digunakan.
  3. Dapatan & Perbincangan
  4. Kesimpulan
  5. LAMPIRAN INSTRUMEN dll berkaitan

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Minggu: 12 & 14

Tempat: Makmal FPEND

Masa: 3-6pm

Bahan Pembelajaran:
Pengujian & Penilaian Media

1. Evaluation in Learning Design 21.5.2015
2. 11-APPENDIX E – 5E-10EU-U1 – heuristic n blog instrument
3. Bab 1 dan Bab 2 Buku PPSP

buku rosseni PPSP

Penilaian:
1.   Peperiksaan Akhir: 1 Soalan Esei Perstruktur
2.  Projek Penilaian Media: 20%
i.   Bina Senarai Semak Penilaian Media Minggu Ke-12 & Ke-13
ii.  Pembentangan Minggu Ke-14

View original post

Posted in Curriculum | 2 Comments

Beginning Educational Video Production

1-Introduction to video
2-Video production-preproduction
3-Video production-production
4-Video production-postproduction

The production consists of 4 Educational Video  Production lectures and tutorials with the learning outcome to produce an educational video project for the course.  All of these shall be completed in 4 weeks.

Posted in Curriculum | Leave a comment

Instructional Design for Teaching & Learning in Higher Education

ID-ppaDate:     28th Jan 2016
Venue:  Bilik Latihan 1, Kolej Kris Mas, UKM
Notes:  PPA-ID-11.6.2016 2

Posted in e-Training | 32 Comments

GE6663: Ujian & Penilaian dalam Reka Bentuk Media Pembelajaran

Minggu: 12 & 14

Tempat: Makmal FPEND

Masa: 3-6pm

Bahan Pembelajaran:
Pengujian & Penilaian Media

1. Evaluation in Learning Design 21.5.2015
2. 11-APPENDIX E – 5E-10EU-U1 – heuristic n blog instrument
3. Bab 1 dan Bab 2 Buku PPSP

buku rosseni PPSP

Penilaian:
1.   Peperiksaan Akhir: 1 Soalan Esei Perstruktur
2.  Projek Penilaian Media: 20%
i.   Bina Senarai Semak Penilaian Media Minggu Ke-12 & Ke-13
ii.  Pembentangan Minggu Ke-14

Posted in Curriculum | 1 Comment